KORZYŚCI DLA FIRM

KORZYŚCI KRÓTKOTERMINOWE

1. Komplementarność usług informacji natychmiastowa weryfikacja spójności oraz prawidłowości całościowej dokumentacji firmy. Przesłanie raportu zadań i uchybień dla poszczególnych stanowisk w przedsiębiorstwie, po wprowadzeniu wszystkich dostarczonych dokumentów, zarówno w formie korespondencji elektronicznej, jak i  SMS;

2. Oszczędność czasu płynąca ze zdalnego zarządzania dokumentacją oraz przede wszystkim skracania czasu kontroli, a przez to oszczędność czasu dzięki usprawnieniu procesów transportowo – logistycznych;

3. Specjalizacja Systemu Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24 czyli dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb klienta. Stopień personalizacji obejmuje również konkretnego pracownika oraz konkretny pojazd;

4. Korzystne warunki finansowe dla nowych przedsiębiorstw;

5. Wzrost świadomości i zaufania kierowców – znaczna część naruszeń wynika z nieświadomości oraz niewiedzy kierowców, którzy po objęciu Systemem Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24 przed dokonaniem lub powstaniem ewentualnego naruszenia, poprzez działanie prewencyjne, jakim jest kontakt z prawnikiem, weryfikują swoją wiedzę i planowane postępowanie w ramach realizacji zadania przewozowego.

KORZYŚCI DŁUGOTERMINOWE

1. Dostosowanie przedsiębiorstwa do obowiązujących norm przewidzianych przez ustawodawcę zarówno krajowego, jak i unijnego, a w konsekwencji do minimum zmniejszenia ryzyka utraty czasu podczas kontroli (średnio o 3), oszczędności z tytułu kosztów ukrytych (kosztów związanych z postojem pojazdów, z opłaceniem parkingów strzeżonych, kosztów kar umownych, kosztów pracowniczych, kosztów leasingów, kosztów przeładunków pojazdów zatrzymanych itp.) oraz nakładanych kar pieniężnych;

2. Poprawa i optymalizacja rentowności finansowej przedsiębiorstwa transportowego wynikająca z trwałej i nieustannej oszczędności czasu ( zrealizowanie większej ilości załadunków, większej ilości wykonanych kilometrów przewozu wskutek krótszych okresów kontroli itp.);

3. Optymalizacja oraz możliwość znalezienia najatrakcyjniejszych ofert na rynku i najodpowiedniejszych terminów, dzięki realizacji przypomnień w zakresie upływu terminów ważności (nawet 2 lata wcześniej) badań technicznych pojazdów, polis OC, szkoleń okresowych kierowców itp. (w przeciwnym przypadku, zła organizacja grozi przestojem kierowcy oraz pojazdu w średniej wielkości firmy, po przeliczeniu kosztów stałych przedsiębiorstwa, jedna doba przestoju pojazdu leasingowanego wynosi ok. 1 500 zł netto);

4. Prestiż firmy objętej stałą obsługą prawną;

5. Utrwalenie świadomości , iż otoczenie prawne i ustawowe nie stanowi zagrożenia, a przynosi możliwości;

6. Poczucie świadomego bezpieczeństwa – z uwagi na pewność, iż przedsiębiorstwo prowadzone jest zgodnie obowiązującymi przepisami prawa;

7. Ograniczenie w znacznym stopniu prawdopodobieństwa utracenia zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu drogowego (licencji), czyli utracenie prawa do wykonywania zawodu przewoźnika;

8. Stworzenie profesjonalnej kadry pracowników wyspecjalizowanej w zakresie zagadnień branżowych (poprzez cykliczne szkolenia oraz poprzez użytkowanie usługi, która jest narzędziem do permanentnego szkolenia pracowników).

DODATKOWE KORZYŚCI

1. Ciągły wzrost świadomości właścicieli firm transportowych , którzy dotychczasowo nie posiadali wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawnych, a w konsekwencji o naruszeniach których się dopuścili. System Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24 zapewnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego w sposób Ex lege oraz zapewnia bieżące informowanie przedsiębiorcy o wszelkich zmieniających się przepisach prawa transportowego, a mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

2. Specjalnie stworzony System Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24 oraz praca i poświęcenie prawników Kancelarii Prawnej Viggen miało oraz ma znaczący wpływ na ustawodawstwo krajowe w obszarze prawa transportowego.

W wyniku prac nad stworzeniem oraz ciągłą aktualizacją Systemu Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24, jego twórca Kancelaria Prawna Viggen może poszczycić się osiągnięciami tj:

1. Implementacją do polskiego systemu prawnego umowy AETR;
2. Poprawą błędnego tłumaczenia art. 9 Umowy AETR;
3. Pracą przy nowelizacjach ustawy o Transporcie Drogowym oraz ustawy o Czasie Pracy Kierowców druk sejmowy 1454 oraz 812;
4. Ujednoliceniem z Niemieckim BAG stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania ‚Świadectwa Działalności Kierowcy’;
5. Poprawą błędnego tłumaczenia Rozporządzenia 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006, z dnia 21 kwietnia 2010 r.;
6. Poprawą błędnego tłumaczenia rozporządzenia 1071/2009 WE.

Klienci Systemu Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24 o planach i nowelizacjach prawnych, wymienionych dla przykładu powyżej, informowani są z wyprzedzeniem, zanim dane zagadnienie zostaje ujawnione w oficjalnym obiegu prawnym oraz zanim trafią do powszechnej świadomości branży transportowej.

CLOSE
CLOSE