Jak działa SILNIK PRAWNY?

    Działanie Systemu Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY/LEXtrans24 oparte jest na ścisłej współpracy pięciu modułów:

1. Moduł informatyczny

komputerziemia1. Moduł informatyczny, czyli prowadzenie stałego, zdalnego monitoringu dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa. Jest to zarządzanie rekordami prawnymi. System implementuje tysiące rekordów prawnych obowiązujących firmy transportowe (w zależności od wielkości floty)*. Dokumenty weryfikowane są w sposób trójstopniowy: po wprowadzeniu system w trybie natychmiastowym wykazuje braki, w dalszej kolejności następuje weryfikacja prawidłowości i aktualności dokumentu, ostatecznie następuje zatwierdzenie dokumentu przez prawników (w trybie dwustopniowym). Dane są dostępne dla osób uprawnionych z dowolnego miejsca na świecie.

2. Moduł porad i opieki prawnej

Obraz2 2. Moduł porad i opieki prawnej, z zakresu krajowych oraz unijnych aktów prawnych z dziedziny prawa transportowego, gdzie pomocą służą specjalnie oddelegowani prawnicy, specjalizujący się wyłącznie w prawie transportowym. Klienci objęci usługą otrzymują informacje zawierające numery telefonów, które dedykowane są specjalnie do uzyskiwania doraźnej pomocy lub porady prawnej dla każdego pracownika w dowolnej ilości, a szczególnie kierowców podczas kontroli drogowych, załadunków, rozładunków i innych problematycznych dla kierowców sytuacji (wątpliwości dotyczące czasu pracy oraz prowadzenia przerw i odpoczynków z zakresu rozporządzenia 561/2006 WE oraz ustawy o czasie pracy kierowców). Kierowca wykonując telefon jest identyfikowany przez system (sprawdzane są jego uprawnienia) oraz poddawany jest weryfikacji on i pojazd którym się porusza.

wklajkanasamochodzie wklejka wklejkawsamochodzie samawklejka

3. Moduł szkoleń doraźnych oraz stałych szkoleń

szkolenia

3. Moduł szkoleń doraźnych oraz stałych szkoleń (obligatoryjnych i nieobligatoryjnych) pracowników przedsiębiorstwa, prowadzonych zdalnie ? on-line bądź w sposób tradycyjny, które zapewniają ciągły rozwój wiedzy kadr zarządzających oraz właściwą organizację pracy w branży TSL. Stały kontakt telefoniczny kierowców i spedytorów z firmą zapewnia im permanentne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

4. Moduł odwołań

odwołanie4. Moduł odwołań, czyli obsługa prawna polegająca na zastępstwie prawnym klientów (w tym procesowym) przed organami kontrolnymi tj: Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, jak również reprezentacja klienta przed organami administracji publicznej (poszczególne starostwa, Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego w Warszawie, Urzędy Marszałkowskie). Pomagamy również w przygotowaniu wniosków do w/w organów. W ramach modułu odwołań reprezentujemy klienta przed sądami administracyjnymi. Koszt odwołań od decyzji administracyjnych jest ujęty w koszcie usługi LT24 bez względu na ilość odwołań.

5. Moduł tradycyjnego prowadzenia kompleksowej ewidencji czasu pracy kierowców.

5*. ewidencjaModuł tradycyjnego prowadzenia kompleksowej ewidencji czasu pracy kierowców. Ewidencja jest prowadzona zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy oraz ustaw szczególnych tj. ustawa o czasie pracy kierowców. W ramach ewidencji kontrolujemy również przestrzeganie norm przez kierowców zawartych w rozporządzeniu 561/2006 oraz umowy AETR. Ewidencja ta zawiera szczegółowe informacje zarówno o czasie pracy, dyżurów, odpoczynków oraz innej pracy jaką wykonuje kierowca. *usługa fakultatywna / dodatkowo płatna

CLOSE
CLOSE